Triết lý - Võ Đạo

 

vovinam ecusson mondial

MỤC ĐÍCH VOVINAM-VIỆT VÕ ĐẠO

Đào tạo Nhân Võ Đạo, nằm ngoài tất cả những chính kiến chính trị, tôn giáo hay chủng tộc.

NGUYÊN TẮC VOVINAM-VIỆT VÕ ĐẠO

Cương nhu phối triển.

KHẨU HIỆU VOVINAM-VIỆT VÕ ĐẠO: «Vững Mạnh để Hữu Ích»

Vững Mạnh  : Mạnh về thể chất, mặt đạo đức và tinh thần.
Hữu Ích : Cho bản thân, cho người thân, và cho xã hội.

BIỂU TƯỢNG VOVINAM-VIỆT VÕ ĐẠO

Cây Tre, tượng trưng cho sự thẳng thắn và dẻo dai, tính nhất quán và công bằng.

LỐI CHÀO VOVINAM-VIỆT VÕ ĐẠO

« Bàn tay thép đặt lên trái tim Từ Ái »

 9 ĐIỀU TÂM HƯỚNG

  1. Môn đồ Vovinam-Việt Võ Đạo nguyện tận tâm rèn luyện võ thuật và phát huy võ đạo để phục vụ nhân sinh.

  2. Môn đồ Vovinam-Việt Võ Đạo nguyện phát huy VVN-VVĐ, xây dựng một thế hệ thanh niên toàn cầu để phục vụ cho một thế giới thái hoà.

  3. Môn đồ Vovinam-Việt Võ Đạo nguyện tôn trọng kỷ cương, luật pháp và nêu cao danh dự Vovinam-Việt Võ Đạo.

  4. Môn đồ Vovinam-Việt Võ Đạo nguyện tôn kính người trên, giúp đỡ kẻ yếu, thương yêu đồng đạo và đồng loại.

  5. Môn đồ Vovinam-Việt Võ Đạo nguyện tôn trọng các võ phái khác, chỉ dụng võ để tự vệ và bênh vực lẽ phải.

  6. Môn đồ Vovinam-Việt Võ Đạo nguyện không khuất phục trước cường quyền và bạo lực.

  7. Môn đồ Vovinam-Việt Võ Đạo nguyện sống trong sạch, giản dị và trung thực.

  8. Môn đồ Vovinam-Việt Võ Đạo nguyện luôn sang suốt nhận định, bền gan tranh đầu, tháo vát hành động.

  9. Môn đồ Vovinam-Việt Võ Đạo nguyện luôn tự thắng, tự kiểm, khiêm cung và độ lượng.