Trình độ Trung cấp

1 ĐẲNG

vovinam hoangdai 1 CHƯƠNG TRÌNH DÀNH CHO VÕ SINH NHẤT ĐẲNG HOÀNG ĐAI
KỸ THUẬT CĂN BẢN (cộng với chương trình cấp trước)
BẬT THỦ PHÁP  BẬT (ôn lại n°1 8)
CHÉM 
CHÉM (ôn lại 1 8)
CHỎ PHÁP  CHỎ (ôn lại 1 8)
CƯỚC PHÁP 
 Ôn lại des 21 kỹ thuật cước pháp
GỐI 
GỐI (ôn lại 1 8)
GẠT 
 GẠT (ôn lại 1 8)
  CÁC KỸ THUẬT KHÁC (cộng với chương trình cấp trước)

Phản đòn 

Đấm Thẳng (n° 6, 7)
Đấm Móc (n° 6, 7)
Đấm Hai Tay (n° 6,  7)
Đòn chân 
Đòn chân n° 07 → n° 16
Vật 
Thế Vật n° 11 n° 18 (cấp 2)
Kiếm  Thế Kiếm n° 1 n° 7
Chiến lược  Thế chiến lược n° 21 n° 25
Quyền 
Lão Mai Quyền
Tinh Hoa Lưỡng Nghi Kiếm Pháp
Song Luyện 
Song Luyện Vật 2

CÁC BÀI THI KHÁC KHI THI LÊN HOÀNG ĐAI NHỊ ĐẲNG
Triết lý / Võ Đạo 
Tiểu luận Vovinam-Việt Võ Đạo
Đối kháng 
3 trận đấu (trận thứ nhất tính theo cân, hai trận tiếp theo tính theo điểm)
Té ngã / Lăn lộn 
N/A
lực 
N/A

 

2 ĐẲNG

vovinam hoangdai 2 CHƯƠNG TRÌNH DÀNH CHO VÕ SINH NHỊ ĐẲNG HOÀNG ĐAI
KỸ THUẬT CĂN BẢN (cộng với chương trình cấp trước)
BẬT THỦ PHÁP  BẬT (ôn lại 1 8)
CHÉM 
CHÉM (ôn lại 1 8)
CHỎ PHÁP  CHỎ (ôn lại 1 8)
CƯỚC PHÁP 
 Ôn lại 21 kỹ thuật cước pháp
GỐI 
GỐI (ôn lại 1 8)
GẠT 
 GẠT (ôn lại 1 8)
  CÁC KỸ THUẬT KHÁC (cộng với chương trình cấp trước)

Phản đòn 

Ôn lại các kỹ thuật 1 7
Đòn chân 
Đòn chân n° 07 n° 21
Kiếm 
Thế Kiếm n° 08 n° 15
Bông Pháp  Thế côn n° 01 n° 12
Chiến lược  Thế chiến lược n° 26 n° 30
Quyền 

Việt Võ Đạo Quyền Pháp

Tứ Tượng Bông Pháp
Song Luyện 
Song Luyện Kiếm
Song Luyện 3
CÁC BÀI THI KHÁC KHI THI LÊN HOÀNG ĐAI TAM ĐẲNG
Triết lý / Võ Đạo  Tiểu luận Vovinam-Việt Võ Đạo
Đối kháng 
3 trận đấu (trận thứ nhất tính theo cân, hai trận tiếp theo tính theo điểm)
Té ngã / Lăn lộn  N/A
Võ lực  N/A

 

3 ĐẲNG

vovinam hoangdai 3 CHƯƠNG TRÌNH DÀNH CHO VÕ SINH TAM ĐẲNG HOÀNG ĐAI
KỸ THUẬT CĂN BẢN (cộng với chương trình cấp trước)
BẬT THỦ PHÁP  BẬT (ôn lại 1 8)
CHÉM 
CHÉM (ôn lại 1 8)
CHỎ PHÁP  CHỎ (ôn lại 1 8)
CƯỚC PHÁP  Ôn lại 21 kỹ thuật cước pháp
GỐI 
GỐI (ôn lại 1 8)
GẠT 
 GẠT (ôn lại 1 8)
  CÁC KỸ THUẬT KHÁC (cộng với chương trình cấp trước)

Phản đòn 

Ôn lại các kỹ thuật 1 7
Đòn chân 
Ôn lại các Đòn chân n° 07 n° 21
Vật 
Thế Vật n° 19 n° 28 (cấp 3)
Bông Pháp  Ôn lại n° 01 n° 12
Chiến lược  Ôn lại n° 01 n° 30
Mộc Bản
Mộc bản pháp n° 01 n° 12
Quyền 
Ngọc Trản Quyền
Nhật Nguyệt Đại Đao
Song Luyện
Song Luyện Vật 3
Song Luyện 4
CÁC BÀI THI KHÁC KHI THI LÊN 4 ĐẲNG (Võ Sư)
Triết lý / Võ Đạo  Luận án Vovinam-Việt Võ Đạo
Trình bày kỹ thuật 
Trình bày kỹ thuật trước ban giám khảo bao gồm các võ sư quốc tế
Té ngã / Lăn lộn  N/A
Võ lực  N/A

 

4 ĐẲNG

vovinam hoangdai 3 CHƯƠNG TRÌNH DÀNH CHO VÕ SƯ THỰC TẬPBạn không được phép truy cập vào nội dung của chương trình này.

Xin vui lòng liên hệ với quản trị trang web hoặc ban thông tin liên lạc của chúng tôi !

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.