Trình độ Sơ Cấp

Nhập môn

vovinam lamdai CHƯƠNG TRÌNH NHẬP MÔN
KỸ THẬT CĂN BẢN
TẤN PHÁP 
Lập tấn Liên Hoa Tấn Đinh Tấn Trung Bình Tấn Chảo mã Tấn
THỦ PHÁP 
Đấm Thẳng N°1
Đấm Móc N°1 Đấm Lao N°1
Đấm Múc N°1
Đấm Thấp, Đấm Tự Do
BẬT THỦ PHÁP 
Bật 1 Bật 2


CHÉM 
Chém 1 Chém 2


CƯỚC PHÁP 
Đá Hất 1 Đá Hất 2 Đá Thẳng N°1
Đá Cạnh

CHỎ 
Chỏ 1 Chỏ 2


GẠT 
Gạt 1 Gạt 2


GỐI 
GỐI 1 GỐI 2
  CÁC KỸ THUẬT KHÁC
KHOÁ GỠ 
N°01  N°10 (Trình độ nhập môn)
 PHẢN ĐÒN 
Đấm thẳng (phải - trái) Đấm móc (phải - trái) Đấm lao (phải - trái)
CHIẾN LƯỢC 
N°01 → N°05
ĐÒN CHÂN 
N°01  N°02
  CÁC BÀI THI KHÁC KHI THI LÊN LAM ĐAI 1 CẤP
Triết lý / Võ Đạo 
Vấn đáp triết lý Vovinam-Việt Võ Đạo
Đối Kháng 
1 Đối Kháng (tính theo cân nặng)
Té ngã / Lăn lộn 
Té ngã trước / sau, nhảy lăn qua một người ngồi xổm (tối thiểu)
Võ lực 
25 chống đẩy (nhảy, tay chạm chân) tối thiểu,  (20 đối với nữ)

 

1 CẤP

01 vovinam lamdai 1cap CHƯƠNG TRÌNH 1 CẤP
KỸ THẬT CĂN BẢN (Cộng với các kỹ thuật chương trình trước)
TẤN PHÁP 
Xà Tấn 1, Xà Tấn 2     
 Hô Tấn
Thái Âm Tấn
Hạc Tấn
Tọa Tấn
Độc Hành Thiên Lý Tấn
BẬT THỦ PHÁP 
Bật 3 Bật 4

CHÉM 
Chém 3 Chém 4

CƯỚC PHÁP 
Đá tạt
Đá đạp Đá đạp sau
CHỎ PHÁP 
Chỏ 3 Chỏ 4
 
GẠT 
Gạt 3 Gạt 4  
GỐI  
GỐI 3
GỐI 4
  CÁC KỸ THUẬT KHÁC
KHOÁ GỠ 
N°01  N°10 (Trình độ 1)
 PHẢN ĐÒN  Đấm Thấp (phải - trái) Đá Thẳng (phải - trái)

Đá đạp (phải - trái)

Đấm Múc (phải - trái) Đá Cạnh (phải - trái)
Đấm Tự Do (phải - trái)
Đá Tạt (phải - trái)
CHIẾN LƯỢC 
N°06 N°10
ĐÒN CHÂN 
N°03  N°04
VẬT  N°01  N°10
QUYỀN 
Khai Môn Quyền
SONG LUYỆN 
Song Luyện 1
  CÁC BÀI THI KHÁC KHI THI LÊN LAM ĐAI 2 CẤP
Triết lý / Võ Đạo 
Vấn đáp triết lý Vovinam-Việt Võ Đạo
Đối Kháng 
1 Đối Kháng (tính theo cân nặng)
Té ngã / Lăn lộn 
Té ngã trước / sau, nhảy lăn qua một người ngồi xổm (tối thiểu)
Võ lực 
30 chống đẩy (nhảy, tay chạm chân) tối thiểu,  (25 đối với nữ)

 

 

2 CẤP

vovinam lamdai 2cap CHƯƠNG TRÌNH 2 CẤP
KỸ THẬT CĂN BẢN (Cộng với các kỹ thuật chương trình trước)
CƯỚC PHÁP  Đá móc trước Đá móc sau Đá bay thẳng
  CÁC KỸ THUẬT KHÁC (Cộng với các kỹ thuật chương trình trước)
KHOÁ GỠ 
N°1  N°8 ( Cấp 2 )

  PHẢN ĐÒN 

Đấm Thẳng (phải - trái)
Cấp 2
Đấm Hai tay
(N°1  N°2)
Đá Thẳng (phải - trái)
Cấp 2
Đấm Lao (phải - trái)
Cấp 2
Đấm Móc (phải - trái)
Cấp  2
Đá Tạt (phải - trái)
Cấp 2
ĐÒN CHÂN 
N°05  N°06
DAO  N°01  N°06

CHIẾN LƯỢC 

N°11 N°15
QUYỀN 
Thập Tự Quyền
SONG LUYỆN  Song Luyện Vật 1
  CÁC BÀI THI KHÁC KHI THI LÊN LAM ĐAI 3 CẤP
Triết lý / Võ Đạo 
Tiểu luận Vovinam-Việt Võ Đạo
Đối Kháng 
2 Đối Kháng (trận 1 tính theo cân nặng, trận 2 tính theo điểm)
Té ngã / Lăn lộn 
Té ngã trước / sau, nhảy lăn qua 2 người ngồi xổm (tối thiểu)
Võ lực 
40 chống đẩy (nhảy, tay chạm chân) tối thiểu,  (30 đối với nữ)

 

 

3 CẤP

vovinam lamdai 3cap CHƯƠNG TRÌNH 3 CẤP
KỸ THẬT CĂN BẢN (Cộng với các kỹ thuật chương trình trước)
TẤN PHÁP 
Dương Cung Tấn Thứ Bình Tấn Tứ Bình Tấn
Hung Tấn Hành Tấn
THỦ PHÁP 
Đấm Thẳng N°2, 3, 4 Đấm Móc N°2 Đấm Múc N°2
Đấm Lao N°2 Đấm Hai Tay N°1 Đấm Hai Tay N°2
BẬT THỦ PHÁP 
BẬT ( 5 8)
CHÉM 
CHÉM ( 5  8)
CHỎ PHÁP 
CHỎ ( 5  8)
 
CƯỚC PHÁP 

 Đá bay : móc, móc sau
Đá bay tạt
Đá bay : đạp, đạp sau
Đá thẳng N°2, 3 Đá tạt N°2, 3 Đá đạp N°2, 3
GỐI 
GỐI ( 5 8)
GẠT 
 GẠT ( 5  8)
  CÁC KỸ THUẬT KHÁC (Cộng với các kỹ thuật chương trình trước)

PHẢN ĐÒN 

Đấm Thẳng
(Cấp 3, 4, 5)
Đấm Móc
(Cấp 3, 4, 5)
Đấm Hai Tay
(Cấp 3, 4, 5)
KHOÁ GỠ 
N°1 N°8 (Cấp 3)
  ĐÒN CHÂN 
N°07  N°12
VẬT 
N°01  N°10 (ôn lại)
DAO  N°07  N°12
CHIẾN LƯỢC  N°16 N°20
  QUYỀN 
Long Hổ Quyền
SONG LUYỆN  
Song Luyện 2
Song Luyện Dao
CÁC BÀI THI KHÁC KHI THI LÊN HOÀNG ĐAI 1 ĐẲNG
Triết lý / Võ Đạo 
Tiểu luận Vovinam-Việt Võ Đạo
Đối Kháng 
3 Đối Kháng (trận 1 tính theo cân nặng, 2 trận sau tính theo điểm)
Té ngã / Lăn lộn 
Té ngã trước / sau, nhảy lăn qua 3 người ngồi xổm (tối thiểu)
Võ lực 
50 chống đẩy (nhảy, tay chạm chân) tối thiểu,  (35 đối với nữ)