Hệ Thống Đẳng Cấp

 

vovinam ecusson mondial

Hệ Thống Đẳng Cấp chính thức Vovinam-Việt Võ Đạo, cập nhật ngày 04 tháng 5 năm 2008, tại Đại Hội Thế Giới kỳ 6 Paris, bởi Hội Đồng Võ Sư Thế Giới.

HỆ THỐNG TRUYỀN THỐNG HỆ THỐNG QUỐC TẾ

 vovinam lamdai Nhập môn

vovinam lamdai 1cap Lam Đai 1 Cấp

vovinam lamdai 2cap Lam Đai 2 Cấp

vovinam lamdai 3cap Lam Đai 3 Cấp

vovinam hoangdai 1 Hoàng Đai 1 Đẳng, Phụ tá

vovinam hoangdai 2 Hoàng Đai 2 Đẳng - HLV

vovinam hoangdai 3 Hoàng Đai 3 Đẳng - HLV

vovinam hongdai Hồng Đai chuẩn - Võ Sư

vovinam hongdai 1 Hồng Đai 5 Đẳng - Võ Sư

vovinam hongdai 2 Hồng Đai 6 Đẳng - Võ Sư 

vovinam hongdai 3 Hồng Đai 7 Đẳng - Võ Sư 

vovinam hongdai 4 Hồng Đai 8 Đẳng - Võ Sư 

vovinam hongdai 5 Hồng Đai 9 Đẳng - Võ Sư

vovinam hongdai 6 Hồng Đai 10 Đẳng - Võ Sư 

vovinam lamdai Nhập môn

vovinam lamdai 1cap Lam Đai 1 Cấp

vovinam lamdai 2cap Lam Đai 2 Cấp

vovinam lamdai 3cap Lam Đai 3 Cấp

ceinture noire 1er DAN Đai đen 1 Đẳng

ceinture noire 2em DAN Đai đen 2 Đẳng

ceinture noire 3em DAN Đai đen 3 Đẳng

ceinture noire 4em DAN Đai đen 4 Đẳng

ceinture noire 5em DAN Đai đen 5 Đẳng - Võ Sư

ceinture noire 6em DAN Đai đen 6 Đẳng - Võ Sư 

ceinture noire 7em DAN Đai đen 7 Đẳng - Võ Sư 

ceinture noire 8em DAN Đai đen 8 Đẳng - Võ Sư 

ceinture noire 9em DAN Đai đen 9 Đẳng - Võ Sư

ceinture noire 10em DAN Đai đen 10 Đẳng - Võ Sư 

Bạch Đai Thượng Đẳng - Võ Sư
vovinam bachdai-thuongdang

Bạch Đai - Chưởng Môn
vovinam daichuongmon

 
Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập các văn bản chính thức của Tổng Liên đoàn thế giới Vovinam-Việt Võ Đạo : → Văn bản chính thức - Quy ước đẳng cấp quốc tế Vovinam-VVD