Chương trình Vovinam VVD

***

Chương trình giảng dạy của Võ Đường Paris nằm trong chương trình Vovinam-Việt Võ Đạo quốc tế chính thức được phê duyệt tại Đại Hội Võ Sư Thế Giới Vovinam-Việt Võ Đạo ngày 31-07-2004 tại Houston - Bang Texas - Hoa Kỳ. Đây là chương trình phổ thông hoá trên toàn cầu.(Xem thêm. Chương trình huấn luyện Quốc Tế)

Chiểu theo quy ước quốc tế, Võ Đường Vovinam-Việt Võ Đạo Paris cam kết :

  • Tôn trọng và chuẩn hóa các chương trình giảng dạy Vovinam-Việt Võ Đạo.
  • Đảm bảo tính xác thực và chất lượng truyền đạt.

 

THỜI GIAN TẬP LUYỆN TỐI THIỂU ĐỂ XIN THI LÊN ĐAI TRUNG ĐẲNG

TRÌNH ĐỘ XIN THI

1 ĐẲNG
(Tối thiểu 16 tuổi)

1 → 2 ĐẲNG
2 3 ĐẲNG
3 4 ĐẲNG
Thời gian tiêu chuẩn 3 năm
2 năm
3 năm
3 năm
Thời gian dành cho HLV phụ trách lớp * * * 1 năm
2 năm
2 năm
Trường hợp đặc biệt * * * 6 tháng
1 năm
1 năm

 

 

  THỜI GIAN TỐI THIỂU ĐỂ XIN THI LÊN ĐAI CAO ĐẲNG

TRÌNH ĐỘ XIN THI

 4 ĐẲNG

6 ĐẲNG
7 ĐẲNG
8,9,10 ĐẲNG
Thời gian tối thiểu để trình luận án 
4 năm 4 năm 4 năm 4 năm
Thời gian tối thiểu cho trường hợp đặc biệt 3 năm
3 năm 3 năm 3 năm
Thời gian tối thiểu để được tân thăng 6 năm
6 năm 6 năm 6 năm